Dankuwel. U bent akkoord gegaan met ons cookie­beleid. Deze website kan nu volledig functioneren.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

StartUpFinanciering.nl

Durfkapitaal : "Risicodragende investeerders/durfkapitalisten financieren jouw ambitieuze StartUp-onderneming"

Verklarende woordenlijst

Bijgaand een lijst met verklaringen van gebruikte woorden en termen.

Aandelen­kapitaal
De aandelen in het kapitaal van een onderneming. Een financier kan deze aandelen rechtstreeks van de ondernemer verkrijgen (tegen volstorting van die aandelen in geld), of door een achtergestelde lening om te zetten (het geleende bedrag wordt omgezet naar eenzelfde waarde aan aandelen).
(Bancair) Aansprakelijk vermogen
Een gematigd-risico correctie die de bank toepast op de solvabiliteit van de MKB-onderneming. Het uitgangspunt van de bank bij het berekenen van het aansprakelijk vermogen is om de bedrijfsbalans aan te passen voor vermogen dat realistisch nog te verhalen valt bij faillissement of achterstand van de onderneming. Voor IB-ondernemingen zoals de eenmanszaak of de Vennootschap onder Firma (VoF) betekent dit dat ook de privé bezittingen en schulden van de venno(o)t(en) worden meegenomen.
Achter­gestelde lening
Lening aan een ondernemer met weinig tot geen zekerheid afgedekt, waarbij afbetaling van andere leningen voorrang krijgt op de achtergestelde lening, en ook geen interne verrekening door de financier plaatsvindt (de financier mag niet het reeds afbetaalde deel van de achtergestelde lening verrekenen met een andere, niet achter­gestelde lening dat is verstrekt aan de ondernemer). Een achter­gestelde lening draagt hiermee ten opzichte van een reguliere lening een verhoogd risico voor de financier dat het geld niet (geheel) wordt terug­betaald.
Aflopend bedrijfskrediet
Bedrijfskrediet met een vaste afloopdatum waarbij er gedurende de looptijd wordt afgelost op de kredietsom.
Alternatieve financiering
Bedrijfsfinanciering waarbij niet via de bank maar via een ander kanaal of andere partij wordt gefinancieerd (bijvoorbeeld middels crowdfunding, kredietunies of private investeerders).
Bancaire financiering
Bedrijfsfinanciering via een bank (bijvoorbeeld middels een zakelijke lening, ondernemerskrediet, rekening courant, of lease).
Bank
Bedrijf met een bank­vergunning.
Bank­garantie
Bij een bank­garantie staat de bank/financier garant om namens de ondernemer een bedrag te betalen aan een begunstigde partij, indien de begunstigde partij daarop aanspraak maakt. Niet te verwarren met krediet­garanties.
BMKB / BBMKB
Borgstelling MKB kredieten. Garantstelling van de Rijksoverheid tot 1 miljoen euro voor bedrijfsfinancieringen (voorheen BBMKB) voor ondernemingen tot 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een balanstotaal van hoogstens 43 miljoen euro.
Borgtocht
Bij borgtocht staat een natuurlijk of rechtspersoon (de 'borg') in voor de afbetaling van de schuld van een andere ondernemer of onderneming aan een kredietverstrekker, indien betalingen uitblijven van de kredietnemer en deze in verzuim geraakt. Borgtocht is wettelijk geregeld.
Bullet bedrijfslening
Andere benaming voor aflossingsvrije zakelijke lening, waarbij aan het eind van de looptijd in één keer afgelost dient te worden.
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
COE
Centre of Entrepreneurship. Dit is een multi­disciplinaire en instellings­brede organisatie voor het stimuleren van ondernemerschap, ambitie en ontwikkeling van ondernemerschap­vaardigheden bij (ex)studenten en medewerkers van kennisinstellingen.
Co­financiering
Bedrijfs­financiering waarbij een deel via de bank en een deel via een alternatieve financiering loopt, ofwel een gezamenlijke financiering van één bedrijf.
Covenant
Afspraak tussen de geldnemer en geldgever inzake de voorwaarden voor het aangaan, benutten en terugbetalen van de lening.
Creatieve technostarter
Techno­starter actief in de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment, of kunsten.
Current ratio
Boekhoudkundige term voor de vlottende activa gedeeld door het kort vreemd vermogen in de onderneming. Met betrekking tot het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering is het belangrijk dit kengetal boven de 1,5 te houden.
Debt ratio
Boekhoudkundige term voor de mate waarin de totale vermogen bestaat uit vreemd vermogen. Voor ondernemers die een bedrijfsfinanciering willen afsluiten, is het beter om de schuldverhouding laag te houden. Kredietverstrekkers zullen de ondernemer(s) bijvoorbeeld vragen meer eigen financiële middelen in het bedrijf in te brengen om de debt ratio te verlagen.
Default percentage (PD)
Verwachte kans dat de ondernemer die financiering zoekt binnen een termijn van 1 jaar vanaf heden niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het default percentage wordt berekend door Risk en Rating bureau's, meestal met behulp van allerlei ingewikkelde statistische methodes. Investeerders en financiers zullen een bedrijf meer geneigd zijn te financieren, als het default percentage laag wordt geschat.
Dekkingswaarde
Cijfer dat de waarde aangeeft van de dekking op de bedrijfsfinanciering. Dekkingen kunnen zijn: onderpanden zoals gebouwen, verpanding van productiemiddelen en ook (persoonlijke) borgstellingen. Hoe hoger de dekkingswaarde is als percentage van de totale financiering, des te veiliger is het voor financiers en investeerders om een zakelijke lening te verstrekken.
Doorlopend bedrijfskrediet
Bedrijfskrediet zonder vast einddatum waarbij er steeds tot aan het zakelijk kredietlimiet geld mag worden opgenomen.
Effectieve leenrente
Bij de effectieve zakelijke leenrente wordt in tegenstelling tot de nominale leenrente rekening gehouden met het moment waarop de rente betaald wordt en eventuele transactiekosten zoals afsluitprovisie.
EFRO
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EIF
Europees Investeringsfonds
Euribor
European Interbank Offered Rate (Euribor). Het rentetarief waarvoor banken onderling termijnposito's met een korte looptijd aanbieden. Tevens een veel gehanteerd 'starttarief' voor korte termijn geld.
Equity gap (ook wel: Funding Gap)
Investerings­periode waarin er weinig aanbod van eigen vermogen in de onderneming is. Gedurende deze periode kunnen de lopende en komende bedrijfsactiviteiten niet (geheel) uit liquide middelen en het aanwezige kapitaal betaald worden. Dit tekort aan geld dient derhalve aangevuld te worden door investeerders. Veelal van toepassing op startups, omdat zij aan het begin weinig eigen geld hebben maar wel grootste groeiplannen (en daar externe financiering voor zoeken).
EU
Europese Unie
EZ
Ministerie van Economische Zaken
Financi&eum;le bijdrage
Geld verstrekt met of zonder terug­betalings­verplichting.
Financier
Een bank, participatie­maatschappij of andere instelling die voorziet in het vertrekken van financieringen aan bedrijven. Ook de Rijksoverheid kan als financier optreden.
Financierings­ronde
Een moment waarop de ondernemer in korte tijd geld wil ophalen voor de stapsgewijze financiering van zijn start of groei­plannen. De insteek is dat er later waarschijnlijk nog een moment zal volgen dat de ondernemer aan de volgende stapel financiering toe is. Bijvoorbeeld een eerste financieringsronde voor het ontwikkelen van een prototype, een tweede financieringsronde om het ontwikkelde prototype daadwerkelijk te gaan verkopen, en een derde financieringsronde waarbij het bedrijf internationale activiteiten wil ontplooien.
Funding
Kapitaal bijeengebracht door beleggers in een participatie­maatschappij.
GO
Banken kunnen met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) staatsgarantie van 50% krijgen op middelgrote en grote leningen, zodat het voor meer ondernemers mogelijk wordt om geld te lenen van de bank.
Groei­accellerator
Ondersteuning van jonge bedrijven met veel groei­potentie op het moment dat zij starten of dat ze steeds snellere groei mee­maken of internationaal gaan uitbreiden.
Hefboomeffect
Het financiële hefboomeffect treed op binnen je bedrijf wanneer je met je onderneming in staat bent om met relatief goedkoop en meer vreemd vermogen (zoals externe bedrijfsfinancieringen) dan eigen vermogen (bijvoorbeeld gestort aandelenkapitaal) een hoger rendement op het totale bedrijfsvermogen te behalen. Oftewel het bedrijf leent gunstig geld, maakt hier flinke winst door, en stelt hiermee de aandeelhouders zeer tevreden.
Hybride financiering
Zakelijke financiering waarbij (een deel van) de financiering bestaat uit verschillende vormen, zoals een annuïtair lening­deel en een aflossingsvrij bedrijfs­krediet. Elk van deze financierings­vormen kent een eigen aflossings- en rente schema.
ICR
De Interest Coverage Ratio (ICR) of rentedekkingsratio van je onderneming bereken je door het bedrijfsresultaat te delen door de rentelasten. De ICR wordt meestal gebruikt om te bepalen in welke mate een bedrijf (tijdelijk) minder kan preseteren, zonder dat het in acute financiële problemen komt. MKB-ondernemers doen er goed aan om een ICR van 5 of hoger aan te houden, om aan te geven dat hun onderneming gezond is voor mogelijke investeringen en het aantrekken van vreemd vermogen.
ICT
Informatie Communicatie Technologie
Incubator
Broed­plaats dat jonge en startende ondernemingen, die nog in de ontwikkelings­fase zitten, ondersteunt om van een concept een commercieel product of dienst te maken. Een soort ondersteunings­netwerk voor nieuwe ondernemers. Meestal heeft een Incubator een vaste, toegankelijke plek, bijvoorbeeld in een kantoor­pand in een grote stad, op een universiteitscampus of op andere strategische bedrijvige locatie zoals een Science Park.
Kapitaal
Geld in de vorm van / gewaardeerd als aandelen in het bedrijf. Een Besloten Vennootschap en een Naamloze Vennootschap zijn voorbeelden van rechtspersonen die beschikken over een (aandelen)kapitaal. Dat kapitaal wordt veelal bij de oprichting ingebracht als geld in de onderneming, in ruil voor aandelen in het bedrijf voor de geldverstrekker/oprichters.
Kennis­portaal
Toegankelijk service- en informatie­punt voor MKB-ondernemers, dat helpt met formuleren van (kennis)vragen, het faciliteren van toegang tot wetenschappers en hun onderzoeksresultaten, en onderzoek naar financierings­mogelijkheden.
(Zakelijk) Krediet
Bedrag dat een bank/financier uit hoofde van een zakelijke krediet­overeenkomst verstrekt of zal verstrekken aan een onderneming.
Krediet­bedrag
Bedrag dat volgens de krediet­overeenkomst als (zakelijk) krediet wordt verstrekt aan de onderneming.
Krediet­overeenkomst
Schriftelijke overeenkomst tussen een onderneming en een financier. De financier verstrekt krediet aan de onderneming, bijvoorbeeld voor de start, groei of overdracht van de onderneming.
KvK
De Kamer van Koophandel houdt een register bij van ingeschreven ondernemingen. Tevens informeert en ondersteunt de Kamer van Koophandel ondernemers bij allerlei vraagstukken omtrent ondernemerschap.
LBI
Leveraged Buy In (LBI)
LBO
Leveraged Buy Out (LBO). Financieringsmethode voor bedrijfsovername waarbij de overname grotendeels met geleend geld wordt gedaan. Het overgenomen bedrijf dient dit geleende geld uiteindelijk weer terug te betalen. Als onderpand op deze lening wordt de activa van de onderneming gebruikt. Het voordeel van deze overnamevorm is dat de investeerders zelf maar weinig kapitaal hoeven in te leggen.
Lening (bedrijfs­matig)
Lening aan of ten behoeve van een onderneming. De lening kan zowel puur zakelijk zijn (financier leent aan bedrijf dat een apart rechtspersoon is), als deels met privé garantstelling van de ondernemer (financier leent aan bedrijf, maar als bedrijf overhoopt de lening niet terug­betaalt, dient de ondernemer deze zelf terug te betalen uit privé middelen). Let bij het afsluiten van een (bedrijfs­matige) lening dus goed op wie (ondernemingen en ondernemers) er (mee)tekenen voor de zakelijke lening!
Liquiditeit
Een bedrijf is liquide wanneer de onderneming aan haar betalingsverplichtingen op de korte termijn kan blijven voldoen. Denk hierbij aan het betalen van belastingen, crediteuren / leveranciers, de rekening-courant en andere schulden die korter dan een jaar duren. Liquiditeit geeft de mate aan waaraan de onderneming liquide is.
Liquiditeits­opslag
Percentage van de lening die de financier in rekening brengt aan de ondernemer. De hoogte van dit percentage is gelijk voor alle leningen die de financier op een dag afsluit met dezelfde looptijd. Zo wordt de liquiditeits­opslag redelijk, transparant en verifieerbaar vastgesteld.
Loonbeslag
Bij loonbeslag wordt er beslag gelegd op (een deel van het) loon van een medewerker of van iemand die uitkering ontvangt. Zo'n beslag wordt via de rechter aangevraagd, indien de betreffende medewerker zijn of haar openstaande schulden niet (tijdig) betaalt.
Maatschappelijke organisatie
Rechtspersoon zonder winstoogmerk.
MBI
Management Buy In (MBO). Bedrijfsovername waarbij de overdracht aan één of meerdere kandidaten van buiten het bedrijf plaatsvindt.
MBO
Management Buy Out (MBO). Bedrijfsovername waarbij de overdracht aan één of meerdere management leden plaatsvindt.
MEI
Marktintroductie en innovatie
MIT
MKB innovatiestimulering Topsectoren
MKB
Midden- en KleinBedrijf
MKB-ondernemer
Ondernemer die een MKB-onderneming heeft of opricht.
MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Netto Werkkapitaal
Boekhoudkundige term voor het verschil tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden van de onderneming. Met betrekking tot het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering is het van belang dat de onderneming een positief netto werkkapitaal aanhoudt.
NFIA
Netherlands Foreign Investment Agency
NIA
Nederlands Investerings Agentschap
NL-OC
Nederlands Octrooicentrum
Nominale leenrente
De leenrente die de zakelijke kredietverstrekker noemt, waarbij geen rekening gehouden wordt met het moment waarop de rente betaald wordt. De nominale leenrente kan opgebouwd zijn uit een marktrente, kosten voor de kredietverstrekker, provisie voor de intermediair, opslag voor debiteurenrisico, winstopslag voor de kredietverstrekker en (Europese) rentekortingen.
Obligatie­lening (MKB Obligatie)
Een door een bedrijf uitgeschreven lening, waarbij het totaalbedrag is verdeeld over verhandelbare coupures die een kleiner bedrag vertegenwoordigen (de obligaties). De coupures hebben een looptijd, rente­vergoeding en aflossingsschema. Vergelijkbaar met een crowdlening, maar dan voor grotere deelbedragen.
Ondernemer
Iemand die een (niet-publieke) onderneming heeft. Merk op dat niet alleen een (natuurlijk) persoon een ondernemer kan zijn, maar ook een bedrijf (rechts­persoon) kan ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een concern.
O&O
Onderwijs en Ondernemen
Participatie
Risico­dragend kapitaal in de vorm van aandelen.
Participatie­maatschappij
(Kapitaal)vennootschap die als doel heeft het verstrekken van risico­kapitaal aan ondernemers om zo winst te behalen. Door participaties te nemen in bedrijven hoopt de participatie­maatschappij rendement op het geïnvesteerde geld te behalen.
PPM
Participatie­maatschappij
Pre­seed fund
Rente­vrije, achter­gestelde persoonlijke lening voor een (startende) ondernemer. Een Pre­seed fund stelt de ondernemer in staat om al zijn/haar aandacht te focussen op de ontwikkeling van de jonge onderneming. Zo kan het (meestal innovatieve) idee uitgewerkt worden tot een concreet ondernemingsplan. En kan de ondernemer de eerste commerciële ervaring opdoen met het product/de dienst.
Proof of concept fund
Beurs dat voorziet in de aanloop­kosten naar de technische ontwikkeling van een eerst verkoopbare prototype van een product. De kosten om zo'n prototype te realiseren kan uiteenlopen van €50.000 tot 1 miljoen euro. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuw medisch instrument zoals een scan of een nieuw industrieel product zoals een drone of robot.
Quick ratio
Boekhoudkundige term voor het verschil tussen de vlottende active en de voorraden, gedeeld door het kort vreemd vermogen. Dit kengetal lijkt erg op de berekening van de current ratio, met dien verstande dat de voorraden niet meegeteld worden omdat deze doorgaans niet snel om te zetten zijn in geld om de korte termijn schulden van de onderneming te betalen. Met betrekking tot het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering is het belangrijk de quick ratio tussen de 1,0 en 2,0 te houden.
R&D
Research & Development (engelse vertaling van Onderzoek & Ontwikkeling). In Nederland komen bepaalde vormen van R&D in aanmerking voor fiscale aftrek.
Rentabiliteit
Kengetal voor de mate van winstgevend van het bedrijf.
Rentedekking
Boekhoudkundige term voor de betaalde interest van de onderneming gedeeld door het bedrijfsresultaat. Dit kengetal geeft dus aan hoe goed het bedrijf in staat is om aan de rentelasten te blijven voldoen van (interne en externe) financieringen.
REV
Rentabiliteit van het gemiddelde Eigen Vermogen
Risico­kapitaal
Kapitaal in de vorm van aandelen­kapitaal of een achtergestelde lening. Risico's zijn bijvoorbeeld dat de aandelen in waarde dalen of de achtergestelde lening niet (geheel) terugbetaald wordt.
ROM
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.
RTV
Rentabiliteit van het gemiddelde Totale Vermogen
RVV
Rentabiliteit van het gemiddelde Vreemd Vermogen
SBR
Standard Business Reporting
Science park
Verzamel­locatie voor kennis­intensieve bedrijven, in de buurt van een onderwijs­instelling (universiteit, hogeschool) of bedrijven­park.
Seed fund
Participatie­fonds ('Venture Capital') dat voorziet in de Equity gap ('Funding gap') van de overwegend kleinere, risicovolle ondernemingen. Grote banken en institutionele instellingen investeren liever niet in deze kleinere bedrijven vanwege het hoge risico op rendements- of kapitaal­verlies. Middels financiering uit een Seed fund kunnen ook MKB-ondernemingen toegang krijgen tot de participatie­markt.
SME
Small and Medium Enterprises (engelse vertaling van Midden- en KleinBedrijf).
Slot­termijn
Het bedrag dat nog blijft openstaan aan het einde van de looptijd van de lening/lease. Tijdens de looptijd betaalt de ondernemer alleen rente over dit bedrag en geen aflossing. Bij de laatste termijn betaalt de onderneming dus de laatste maandtermijn plus het slottermijn. De hoogte van een slottermijn is meestal afgestemd op de economische restwaarde van (de zekerheid in) het leencontract, zoals een pand, auto of machine.
Solvabiliteit
Een bedrijf is solvabel wanneer het aan de verplichtingen van alle schuldeisers kan voldoen. Daarbij is de wens van de kapitaalverschaffer en kredietaanbieders dat er voldoende rendement wordt gemaakt door de onderneming om solvabel te blijven. Boekhoudkundig wordt de solvabiliteit berekend door het eigen vermogen van de onderneming te delen door het vreemd vermogen. Idealiter is een hogere solvabiliteit beter voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering, maar een te hoog percentage geeft aan dat je onderneming beter doet aan (duurzame) investeringen en prestatie­verbeteringen doorvoeren.
Stapel­financiering
Bedrijfsfinanciering waarbij meerdere zakelijke financieringsconstructies en/of bedrijfsfinancieringen van geld­aanbieders worden gecombineerd ('stapelen').
Starter
Een MKB-ondernemer waarvan de onderneming maximaal vijf jaar bestaat, of die de onderneming nog officiël dient te starten maar wel al met de voorbereidingen bezig is (bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemings­plan, het verrichten van marktonderzoek en het doen van een haalbaarheids­studie).
Starters-borg­stellings­krediet
Bedrijfs­borgstellings­krediet (BMKB) dat uitsluitend wordt verstrekt aan startende of onlangs gestarte ondernemers.
Techno­starter
Een MKB-onderneming van maximaal vijf jaar oud, met nog relatief weinig of geen personeel, omzet en balans­waarde, die nieuwe technische producten, processen of diensten levert.
Valorisatie­plan
Een (jaren)plan dat wordt uitgevoerd of uitgevoerd gaat worden door een onderwijsinstelling en een (niet gelieerde) onderneming ten behoeve van het versterken van een valorisatieproces.
Valorisatie­proces
Proces waarbij kennis vanuit onderwijs­instellingen beschikbaar wordt gemaakt voor benutting door het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld het zakelijk praktisch uitnutten van nieuwe theorie vanuit de academische wereld.
WIPO
World Intellectual Property Organization
ZZP
Zelfstandige Zonder Personeel

Met enige regelmaat voegen we nieuwe moeilijke woorden en gebruikte afkortingen toe aan deze lijst.

Vind investeerders voor jouw bedrijf

Heb je een goed ondernemers­idee en zoek je investeerders om je bedrijf te starten? Of heeft jouw huidige bedrijf behoefte aan meer (groei)kapitaal? Plaats dan een oproep aan MKB-investeerders voor geld & kapitaal.

Private en professionele investeerders met geld en kapitaal zijn op zoek naar ondernemers met een goed idee. Ook zoeken zij bedrijven die sneller willen groeien door het aantrekken van kapitaal en financieringen. Dat levert de investeerder namelijk een goed rendement op.

Via ons netwerk kun jij in contact komen met deze investeerders om zo je bedrijfsplannen gefinancierd te krijgen. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in, zodat wij je oproep kunnen opnemen in onze database en voor kunnen leggen aan kandidaat investeerders.

Ook nemen wij de mogelijkheden mee om meerdere investeerders en financiers aan te trekken middels crowdfunding/crowdfinancing en participatie-/financierings­beurzen.

Omwille van de kwaliteit van onze dienstverlening, lopen wij je aanvraag telefonisch door, alvorens deze te verspreiden in ons investeerders­netwerk.

INVESTEERDERS ZOEKEN VOOR JE BEDRIJF
7.623× ingevuld

Je oproep voor investering(en) in je bedrijf(splannen) wordt doorgeplaatst in ons netwerk van investeerders. Onze adviseur vertelt je meer over de financieringsmogelijkheden.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijf

Vertel ons over je bedrijf/plannen?

:

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
investeerders zoeken, private investeerders, durfkapitaal gezocht, crowdfunding, crowdfinancing, investeringsfonds, participatiemaatschappijen